Accept af cookies fra soefartsstyrelsen.dk
Soefartsstyrelsen.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af sitet. Du kan altid slette cookies fra soefartsstyrelsen.dk igen.

Til forsiden

Du er her: Skip Navigation LinksForsideSkibsfartspolitikPirateri

Pirateri  

Pirateri og væbnede overfald mod skibe forekommer fortsat rundt om i verden. Det gælder blandt andet i farvandene ud for Somalia, ud for Vestafrika ved Guineabugten og i Sydøstasien.

Danmark har udarbejdet en strategi for indsatsen mod pirateri i 2015-2018. Det overordnede formål med den danske indsats er at bidrage til, at pirateriberørte farvande er sikre og sejlbare for dansk og international skibsfart. Indsatsen omfatter bilaterale og multilaterale politiske, militære, juridiske og kapacitetsopbyggende tiltag.

Beskyttelse af skibene
Skibe, der sejler i områder, hvor der er risiko for sørøveri og væbnede overfald skal nøje overholde Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om forholdsregler til forebyggelse af pirateri og væbnede overfald på danske skibe.

Best Management Practice (BMP4) retter sig specifikt til skibe, som befinder sig i højrisikoområdet i farvandene ud for Somalia, Adenbugten, det Arabiske Hav og det Indiske Ocean. BMP4 er endvidere udsendt af IMO (MSC cirkulære 1339).

Alle skibe, der agter at sejle i højrisikoområdet, skal registrere de planlagte ruter hos Maritime Security Centre Horn Of Africa (MSCHOA) og rapportere til UKMTO. Endvidere skal der træffes relevante selvbeskyttelsesforanstaltninger.

Ved sejlads ud for Vestafrika kommer industriens foreløbige vejledning om beskyttelse mod pirateri i Guineabugten (Interim Guidelines for Owners, Operators and Masters for protection against piracy in the Gulf of Guinea region) med anbefalinger, der tager de specifikke forhold for området i betragtning, og samtidigt henviser til relevante dele af BMP4. IMO henviser ligeledes til vejledningen (circular letter nr. 3394).

Andre relevante vejledninger om forebyggelse af pirateri og beskyttelse af de søfarende
IMO har udsendt et meget betydeligt antal vejledninger om forebyggelse af pirateri. IMO’s vejledning til skibe og rederier og søfarende til forebyggelse og undgåelse af pirateri og væbnet røveri mod skibe (MSC cirkulære 1334) giver en række gode råd og anbefalinger om, hvordan man afværger angreb, og hvordan man – hvis det ikke lykkes at afværge angrebet – minimerer faren for mandskab og skib. Tilsvarende har IMO udarbejdet en vejledning til myndigheder (MSC cirkulære 1333), og en vejledning om optagelse af beviser efter en kapring (MSC cirkulære 1404).

Industriens vejledning til rederiernes sikringsofficerer har til formål at bistå rederiernes sikringsofficerer med at udvikle procedurer, der kan forberede besætningen, hvis skibet skulle blive kapret ud for Somalia eller i Det Vestindiske Ocean.

EU-Kommissionen kom i marts 2010 med en henstilling om beskyttelsesforanstaltninger og forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på skibe, hvori der henvises til IMO's vejledninger.

Den internationale kontaktgruppe om pirateri ud for Somalias Kyst har i november 2013 godkendt en vejledning om søfarende og deres familiers velfærd ved somaliskbaseret pirateri. Vejledningen er udarbejdet af industriens arbejdsgruppe under kontaktgruppen, og har til formål at forbedre søfarende og deres familiers velfærd gennem en række anbefalinger, herunder om støtte efter frigivelse.

Rute
IMO anbefaler generelt, at der vælges en rute, der leder skibet væk fra områder, hvor der er fare for overfald, hvis dette er muligt. Fastlæggelse af ruten må i øvrigt efter Søfartsstyrelsens opfattelse herudover bero på en konkret vurdering af risikoen for overfald ud fra en række faktorer, herunder navnlig skibets fribord og fart og eventuelt lastens farlige karakter. I denne forbindelse anbefaler Søfartsstyrelsen indtil videre, at skibe, som er langsomtgående eller har lavt fribord, nøje overvejer kun at besejle Adenbugten, hvis der er mulighed for at tilslutte sig en konvoj eller sejle under eskorte. Anbefaling til fritidssejlere kan ses her.

Civile bevæbnede vagter
IMO anbefaler (MSC cirkulære 1406/Rev.2), at flagstaterne tager stilling til, hvorvidt de vil tillade brugen af civile bevæbnede vagter, og at de i så fald udarbejder en politik herfor. Det er op til flagstaterne at beslutte det nærmere indhold af en sådan politik. Danmarks politik er fastlagt i Strategi for den danske indsats mod pirateri 2011-2014.Rederier har mulighed for efter ansøgning til Justitsministeriet, at få våbentilladelse til brug af bevæbnede vagter, hvis det på baggrund af den generelle trusselsvurdering for området må anses for påkrævet, og sagens oplysninger, herunder efterlevelse af BMP, ikke taler imod.

På Justitsministeriets hjemmeside kan ses, hvordan man søger om bevæbnede vagter, herunder de oplysninger, der bør ledsage en ansøgning.

IMO har udsendt en vejledning til redere, operatører og skibsførere om brugen af civile bevæbnede vagter i højrisikoområdet (MSC cirkulære 1405/Rev.2). Formålet med vejledningen er at bistå redere, operatører og skibsfører, der overvejer at anvende civile bevæbnede vagter. Vejledningen indeholder således en række forhold, som redere, operatører og skibsførere bør være opmærksomme på i forbindelse med valget af vagtselskab og vagter. Det fremhæves bl.a. i vejledningen, at beslutningen om at anvende civile bevæbnede vagter først bør ske efter en dybdegående risikoanalyse og efter, at alle andre beskyttelsesforanstaltninger er truffet, herunder anvendelsen af BMP.

IMO anbefaler (MSC cirkulære 1408) endvidere, at havne- og kyststater udvikler en politik og procedure for, hvordan de forholder sig til bevæbnede vagter og våben på skibe. Der anbefales en række forhold, der bør tages i betragtning, når politikken udvikles. Det vedrører, hvilke krav der gælder, når våben og vagter ankommer til et land med det formål, at de skal om bord på et skib og tilsvarende, når de skal af skibet igen. Endvidere hvilke krav der gælder, når et skib med vagter og våben anløber en havn. Det kan f.eks. omfatte notifikationer, identifikation af vagterne, dokumentation for flagstatens tilladelse til vagterne, krav til opbevaring af våbnene og kontrol af disse.

Rapportering
Piratoverfald rapporteres til Søfartsstyrelsen. Bemærk, at der i medfør af Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om forholdsregler til forebyggelse af pirateri mv. skal ske rapporteringer til rederi, myndigheder, andre skibe i området samt i højriskoområdet til MSCHOA og UKMTO. Endvidere skal der rapporters til Justitsministeriet og eventuelt politiet, hvis der er ved angreb er anvendt magtmidler fra skibets side.

Links:
FN’s Søfartsorganisation (IMO).

MSCHOA’s hjemmeside der vedrører situationen i fravandene omkring Somalia, Adenbugten, det Arabiske Hav og det Indiske Ocean. På hjemmesiden er der mulighed tilmelding til konvoj.

MSCHOA’s og ISAFs hjemmesider indeholder også anbefalinger til lystsejlere. Der henvises også til

Søfartsstyrelsens side om fritidssejlere.

UKMTO (UK Maritime Trade Operations) kontor i Dubai fungerer som det primære kontaktpunkt for handelsskibe og som forbindelse til de militære styrker i området.

IMB Piracy Reporting Centre i Kuala Lumpur udsender løbende rapporterer om overfald og forsøg på angreb på skibe over hele verden.

ReCAAP Information Sharing Center har detaljeret statistik over overfald eller forsøg herpå på skibe i den asiatiske region.

Kontaktgruppe om pirateri ud for Somalias Kyst (CGPCS)

Maritime Piracy Humanitarian Response Programme (MPHRP) er en NGO, der hjælper søfarende og deres familier med humanitære forhold ved pirateri, væbnede overfald og gidseltagning.


Større tekst
Læs højt
Print
Send link til en ven


Kontakt

Søfartspolitik, Jura og Søfartsociale forhold (SJS)
Henrik Lindegaard
Chefkonsulent
Tlf: +45 72 19 61 81
E-mail: hli@dma.dk

Links

FN’s Søfartsorganisation (IMO)
MSCHOA
MSCHOA og ISAF (anbefalinger til lystsejlere)